پیش بینی ورزشی یاس بت

راهنمای شرط بندی ورزشی یاس بت Yasbet

راهنمای کامل شرط بندی ورزشی یاس بت Yasbet

پیش بینی ورزشی یاس بت

فوتبال

 وقت اضافه با محاسبه تمام شروط ، به جز شروط بر “نیمه اول / مسابقه”، “تفاوت در امتیازات” و “نتیجه یک چهارم” انجام می گیرد. اگر یک مسابقه برای بیش از 15 ساعت مختل شود، همه شروط، به جز آنهایی که نتایجشان به وضوح در زمان توقف بازی مشخص شده باشند استرداد می شوند. اگر یک مسابقه برای بیش از 30 ساعت به تعویق افتاد، همه شروط استرداد می شوند.

موارد زیر برای شرط بندی در فوتبال آمریکایی پیشنهاد می شوند:

1. برنده

برای تعیین نتیجه بازی ارائه شده است. شروط با توجه به وقت اضافه  محسابه می شوند.

2 .مجموع

اگر به عنوان نتیجه بازی تعداد کل گلهای به ثمر رسیده  برابر با مجموع شروط  باشد این شروط مسترد می شوند. همین قانون برای کل افراد تیم و یا یک بازیکن صدق می کند.

شروط با در نظر گرفتن وقت اضافه محاسبه می شوند.

3.هندیکاپ

اگر هندیکاپ فقط دارای2 گزینه باشد (فقط برنده 1 یا 2، بدون گزینه مساوی) در صورت تساوی در نظر گرفتن هندیکاپ ، بازپرداخت  صورت می گیرد (بدون در نظر گرفتن دوره ای که این مسابقه دعوت به شرطبندی شده است).

4.نیمه اول بازی

برای برنده شدن در شرط بندی، شما باید نتیجه نیمه اول و مسابقه را به درستی حدس بزنید.زمان اضافه به حساب نمی آید.

5.شروط بر یک چهارم بازی

شروط بر برنده، برنده با یک هندیکاپ یا تعداد کل امتیازات مربوط به یک چهارم  بازی ارائه می شوند. اینکه کدام تیم پس از یک چهارم مسابقه پیشرو است در نظر گرفته نمی شود.  وقت اضافه به حساب نمی آید.

6 .اولین / آخرین عامل تاچ دان

برای برنده شدن در شرط بندی، شما باید اولین عامل یا آخرین  تاچ دان بازی را به ترتیب حدس بزنید. بازیکن باید بیش از ثانیه اول در مسابقه به بازی بپردازد تا شرط بندی معتبر در نظر گرفته شود، در غیر این صورت شرط باطل است.

7. شرط بندی در نیمه اول

برای برنده شدن یک شرط بندی، شما نیاز به حدس زدن برنده نیمه اول مسابقه  را دارید. شروط در صورتیکه بازی قبل از پایان یک چهارم دوم مختل شود باطل محسوب می شوند.

8. اولین بازی موثر/ بازی بعدی

برای برنده شدن یک شرط بندی، شما نیاز به حدس زدن  صحیح مواردی مثل اولین بازی موثر / عمل جدی بعدی / امتیازات کسب شده در بازی، تاچ دان، گلهای زده شده به دروازه یا موارد ایمنی دارید. اگر یک مسابقه قبل از پایان لحظه تاچ دان ، ورود گل به دروازه و یا بروزموارد ایمنی مختل شد یا به پایان رسید، شرط باطل است.

9. در این نوع از ورزش، نتایج دیگر را می توان جدا از آنچه که در بالا ذکر شد پیشنهاد کرد.

بسکتبال

الف. شروط بر برنده بازی، که حاوی گزینه “تساوی” هستند، تنها در زمان عادی بدون در نظر گرفتن زمان اضافه ارائه می شوند.

ب. به جز موارد ذکر شده در بند 16.1.1، اگر بازی تا  قبل از پایان زمان مقرر مختل شود و در عرض 24 ساعت از سر گرفته  نشود، تمام شروط این بازی، که نتایج آنها تا زمان توقف مشخص نشده باشند، مسترد می شوند.

ج. اگر یک مسابقه کمتر از 5 دقیقه قبل از پایان مختل شده باشد، همه شروط در این بازی معتبر باقی می مانند.اگر بازی بیش از 5 دقیقه قبل از پایان زمان تنظیم مختل شده باشد و در عرض 24 ساعت از سر گرفته نشود، همه شروط در این بازی، که نتایج آن در زمان توقف مشخص نشده اند، مسترد می شوند. همه شروطی که نتایج آنها در زمان توقف مسابقه مشخص شده باشند در قوه خود باقی می مانند. در مورد شروط زنده، اگر بازی مختل شده باشد، محاسبه تنها با ضرایبی  انجام می گیرند  که نتایج آنها در آن لحظه تعیین شده اند، مابقی شروط مسترد می گردند.

د. درصورتیکه برگزاری رویداد برای مدت بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد، همه شروط دراین مسابقه  باید مسترد شوند، در غیر این صورت شروط در قوه خود  باقی می مانند.

نتایج شروط برای نیمه دوم و یک چهارم با هم  جمع می شوند.

ج. اگر به عنوان نتیجه بازی تعداد کل امتیازات با مجموع شروط برابر باشد، شروط مسترد می شوند. به همین ترتیب، برای مجموع چهارم / نیمه بازی،مجموع اعضاء تیم و بازیکنان (از جمله شروط بر روی ریباند بیشتر / کمتر، کمکها، خطا ها، مسدود کردن شوتها، قاپیدن توپ توسط تیم و یا یک بازیکن)، و همچنین برای ضریب شرط بندی / مسابقه نیمه / یک چهارم، مقایسه آمار بازیکنان و مواضع دیگر که در آن گزینه از مقدار دقیق هندیکاپ / مجموع در نظر گرفته شده است.

در صورت مقایسه آمار بازیکنان (که بیشتر بازیکن ریباند / کمک / خطا / مسدود کردن شوت/ تغییرات در قاپیدن توپ) اگر یکی از شرکت کنندگانی که در این موقعیت مشخص شده است در بازی شرکت نکند، شروط برای این موقعیت مسترد می شوند.

شرطبندی بر مجموع امتیازات بازیکنان / مقایسه آمار بازیکنان  با در نظر گرفتن زمان اضافه خواهد بود، مگر اینکه غیر از این ذکر شده باشد.

هنگام بازی ” دوراز خانه ” تنها بازی های ذکر شده در لیست همان روز در نظر گرفته می شوند. در رویداد ی که بازی بیش از حد طول بکشد و یا لغو گردد مسابقات ذکر شده در لیست، ضرایب بازی ” دوراز خانه ” مسترد خواهند شد.

اگر، با توجه به قوانین مسابقات، بازی به تساوی رسیده به وقت اضافه نینجامد، شروط بر برنده با ضریب  1محاسبه می گردند (در صورتیکه به تساوی رسیدن نتیجه پیشنهاد نشده باشد.). در حالیکه محاسبه تمام شرط های دیگر ( ضرایب، مجموع، و غیره) طبق امتیازات واقعی بازی محا سبه می شوند.

اگر قوانین مسابقات اجازه وقت اضافه بدهند، برای تعیین برنده، به عنوان مثال در صورت تساوی در بازی دوجانبه ،همه شروط با در نظر گرفتن زمان اصلی بازی محاسبه می شوند.

برای شرطبندی در بسکتبال موقعیت های زیر پیشنهاد می شود:

1. برنده

در اینجا شما نتیجه مسابقه را پیش بینی می کنید. اگر گزینه های “تیم 1″، “تیم 2” و “تساوی” در موقعیت موجود هستند ، شروط بر اساس زمان عادی بازی پذیرفته می شوند) به استثنای وقت اضافه( ، در سایر موارد با در نظر گرفتن وقت اضافه محسابه انجام می شود.

.2مجموع

اگر به عنوان نتیجه بازی تعداد کل امتیازات با مجموع شروط برابر باشد، شروط مشمول استرداد می شوند. همین اصل برای مجموع فردی

 تیم و یا بازیکن صدق می کند.

3.هندیکاپ

در صورت تساوی اگر هندیکاپ در نظر گرفته شود (بدون در نظر گرفتن دوره ای که این مسابقه به شرط گذاشته شده است ) استرداد صورت می گیرد.  به همین منوال،  جهت  مقایسه آمار بازیکنان (امتیازات/فولها/مسدود کردن شوتها / ریباندها/ کمکها و یا پارامترهای دیگر).

1. آیا  بازی به وقت اضافه کشیده خواهد شد؟

اگر بازی در وقت اضافه مختل شود، شروط در این موقعیت در قدرت خود باقی خواهند ماند.

5. مجموع فردی “تیم مشخص”

در اینجا شما پیش بینی خواهید کرد که آیا تعداد امتیازات  گل های این تیم بیشتر یا کمتر از پارامتر مشخص شده خواهد شد. اگر مجموع کل امتیازات به ثمر رسانده با مجموع شروط برابر شود استرداد صورت می گیرد.

6.در کدام نیمه امتیازات بیشتری به ثمر خواهد رسید؟

برای امتیازات  به ثمر رسیده در وقت اضافه نیمه دوم بازی، وقت اضافه به حساب نخواهد آمد.

با توجه به مقررات، تمام مدت عادی بازی باید بطور کامل بازی شود.

7. در کدام یک چهارم، امتیازات بیشتری به ثمر خواهد رسید؟

برای محاسبه شروط، تمام یک چهارمهای مسابقه باید به طور کامل بازی شوند. هنگام محاسبه شروط،وقت اضافه محسابه نمی شود.

8. به ثمررساندن پیروزی در یک بازی چه تفاوتی بوجود خواهد آورد؟

اگر بازی متوقف شود و در عرض 24 ساعت به پایان نرسد، استرداد شروطی که برای این موقعیت در نظر گرفته شده اند صورت می گیرد.

9 .مجموع فرد / زوج

در اینجا شما پیش بینی می کنید که آیا مجموع امتیازات  مسابقه از دوره مربوطه (نیمه مسابقه / یک چهارم مسابقه / یا کل مسابقه) زوج یا فرد خواهد بود.

10. ریباند های بیشتر / کمتر (کمک / مسدود کردن) <تیم مشخص<

در اینجا شما پیش بینی می کنید که آیا تعداد ریباند ها (کمک / مسدود کردن) انجام شده توسط بازیکنان تیم های مربوطه بیشتر یا کمتر از پارامترهای مشخص شده است.

امتناع از شرکت در مسابقه / رد صلاحیت / آسیب دیدگی هر یک از بازیکنان در محاسبه شروط در موقعیت مشخص شده تاثیر گذارنخواهد بود.

در صورتیکه به طرز دیگری ذکر نشده باشد، شروط برای این موقعیت با در نظر گرفتن وقت اضافه قابل قبول خواهند بود.

11. ریباندهای بیشتر / کمتر (کمکها / مسدود کردنها / تغییرات قاپیدن توپ/ امتیازات / مسدود کردن شوتها) انجام شده توسط “بازیکن مربوطه “

در اینجا شما پیش بینی تعداد ریباند ها (کمک / بلوک / تغییرات قاپیدن / امتیازات / شوتهای بلوک) انجام شده توسط بازیکن مربوطه را انجام می دهید.

نام اختصاری تیم، منحصرأ برای مقاصد اطلاعاتی در کنار نام بازیکن نشان داده شده است. هر گونه اشتباه یا خطا در نام اختصاری بازیکن در محاسبه شروط تاثیر نمی گذاردوشروط در قوت خود باقی می مانند. اگر بازیکن مشخصی در مسابقه شرکت نکرد، استرداد صورت می گیرد.

در صورتیکه به طرز دیگری ذکر نشده باشد، شروط برای این موقعیت با در نظر گرفتن وقت اضافه قابل قبول خواهند بود.

12. کدام تیم امتیازات ریباند بیشتری ثبت خواهدکرد (تغییرات قاپیدن توپ/ مسدود کردن شوت) ؟

اگر بازی یکی از تیمها بیش ازحد لازم طول کشید / مختل شد و  یا ظرف 24 ساعت تکمیل نشد ، برای این شروط استرداد صورت می گیرد.

مقایسه تنها در مسابقاتی که در تورنمنت مشخص شده انجام می شود.   شروط برای این موقعیت با در نظر گرفتن وقت اضافه قابل قبول خواهند بود.اگر بازیکنان تعداد یکسان ریباند به ثمر رسانده باشند (کمکها / مسدود کردنها / تغییرات قاپیدن توپ/ امتیاز / مسدود کردن شوتها)، همه شروط در آن موقعیت مسترد می شوند.

در صورتیکه به طرز دیگری ذکر نشده باشد، شروط برای این موقعیت با در نظر گرفتن وقت اضافه قابل قبول خواهند بود.

13. چه کسی 10 امتیاز در مسابقه (در یک چهارم / نیمه  بازی) مذکور بدست می آورد؟

در اینجا شما پیش بینی می کنید که کدامیک از تیمها اولین بار به امتیاز 10 (20) در این محدوده از بازی (در مسابقه / در یک چهارم / در نیمه) دست خواهد یافت.

برای یک چهارم از بازی وقت اضافه محسوب نمی شود.

اگر در محدوده مشخصی از بازی تعداد مشخصی از امتیازات بدست نیامدند استرداد برای همه شروطی که در آن موقعیت هستند انجام می شوند.

.14برنده گروه

برای محاسبه شروط برای این موقعیت تمام مسابقات از گروه (رده) باید بازی شوند. در غیر این صورت، شروط برای این موقعیت مسترد خواهند شد.موارد استثناء شروطی هستند که روی هر نتیجه احتمالی برروی مسابقاتی که هنوز انجام نشده اند بسته می شوند(از جمله نتیجه قابل پیش بینی برای یک تیم)، حتی هنگامی که از لحاظ تئوری این تیم شانس برد در گروه را ندارد. چنین شروطی از نظر مشتری بازنده بحساب می آیند.

15. برنده سری پلی آف (بهترین از 3 / بهترین از 5 / بهترین از 7)

اگر تعداد مسابقات لازم برای برد طبق قوانین بازی نشود، استرداد همه شروط در این موقعیت انجام می شود.

اگر بیش از یک تیم به عنوان برنده مسابقات به رسمیت شناخته شده باشد، ضرایب برد این تیم بین تعداد برندگان تقسیم می شود.

17. اولین حذف از مسابقه

فقط حذف در نتیجه 5 یا 6 خطا (بسته به مقررات مسابقات قهرمانی مربوطه) ، گل زده شده توسط یک بازیکن در بازی در نظر گرفته می شود.

حذف در نتیجه خطای فنی و غیر ورزشی در نظر گرفته نمی شوند.

18. پیشرفت به دور بعدی

شروط بر اساس نتیجه تعیین می شود، بلافاصله بعد از آخرین مسابقه سری بازی های پلی آف ، بدون در نظر گرفتن تصمیمات قضایی / انضباطی بعدی تعیین می شود.

اگر هر کدام از این تیم های ذکر شده قادر به شرکت در این دور به علت هر دلیلی (از جمله رد صلاحیت، امتناع از شرکت، و غیره) نباشند، حریف این تیم، پیروزی در آن سری را بدست خواهد آورد. تمام شروط به قوت خود باقی می مانند.

19. کدام تیم اولین امتیاز در مسابقه (یک چهارم / نیمه) را برنده می شود؟

در اینجا شما پیش بینی می کنید که کدام تیم اولین امتیازات را در محدوده مشخص شده مسابقه بدست می آورد.

20. کدام تیم آخرین امتیاز مسابقات (یک چهارم /نیمه) را به دست می آورد؟

در اینجا شما پیش بینی می کنید که کدام تیم آخرین امتیاز را در محدوده مسابقه بدست می آورد.

اگر مسابقه (یک چهارم یا نیمه مشخص شده) مختل شود و ظرف 24 ساعت تکمیل نشده باشد، استرداد چنین شروطی انجام می شود.

21. آیا امتیازات اول در مسابقه با کمک شوتهای 3 امتیازی، 2 امتیازی و شوتهای پنالتی به گل تبدیل می شوند؟

فقط شوتهایی که رسمأ توسط داور شمارش می شوند، مورد توجه قرار می گیرند.

22. در این نوع ورزش خاص، نتایج دیگری به غیر از موارد ذکر شده در بالا ممکن است ارائه شود.

پیش بینی ورزشی یاس بت

والیبال ساحلی

الف. اگر مسابقه آغاز شد اما در عرض 24 ساعت به اتمام نرسید تمام شروط ،به جز آنهائیکه در زمان توقف بازی نتایج آنها به وضوح مشخص شده باشند، قابل استرداد می باشند.

ب اگر تاریخ شروع مسابقه در یک دوره کمتر از 24 ساعت به تعویق بیفتد، تمام شروط در این مسابقه معتبر باقی می مانند. در غیر این صورت شروط برای این مسابقه باید بازپرداخت شوند.

ج .اگر محل برگزاری مسابقات (زمین ورزشی) تغییر کند، کل شرط بندیها معتبر در نظر گرفته می شوند.

د. اگر یکی از شرکت کنندگان اعلام شده در یک مسابقه قبل از شروع مسابقه تعویض شود، تمام شروط این مسابقه بازپرداخت می شوند.

اگر براساس تصمیم قضات، کسر امتیاز برای یکی از تیمها اتفاق بیافتد، شرط بندی بر اساس تصمیمات آنها تعیین می شود. استثناء حالتی است که در آن امتیاز تیم اولین 5/10/15/20 باشد و همچنین شروط تیم در بازی زنده برنده کمک بعدی شود. چنین شروطی بر مبنای امتیازات تیمی که اولین بار امتیاز بدست می آورد محاسبه می شود و اگر تعداد امتیازات مورد نیازبه دست آمده باشد، کسر امتیازات  توسط قضات بر تعیین برنده تاثیر نخواهد گذاشت.

 شروطی که در آن تیم،  کمک های بعدی را برنده خواهد شد را به روش مشابهی محاسبه می کنند.

موارد زیر برای شرط بندی در والیبال ساحلی پیشنهاد می شوند:

1.برنده

در اینجا شما نتیجه بازی را پیش بینی می کنید.

2.مجموع

اگر در نتیجه مسابقه، تعداد کل امتیازات بدست آمده برابر با مجموع امتیازات باشد، بازپرداخت صورت می گیرد.

3. مجموع فردی (تیم مشخص)

اگر در نتیجه مسابقه، تعداد کل امتیازات این تیم برابر با مجموع امتیازات باشد، بازپرداخت صورت می گیرد.

4. مجموع ستها در کل مسابقه

در اینجا شما پیش بینی می کنید که آیا تیم ها تعداد بازی های موجود در مسابقه را بیشتر یا کمتر از آنکه مشخص شده انجام می دهند. اگر مسابقه مختل یا لغو شد، برای شروط قرار داده شده در این موقعیت، بازپرداخت صورت می گیرد.

5.چه کسی اولین گل 5 (10/15) امتیاز در مسابقه خواهد زد؟

اگر با تصمیم قضات برای یکی از تیم ها مبنی بر یک کسر امتیاز، پس از اینکه اولین تیم به امتیاز اولیه دست یافت، محاسبه اولیه  به قوت خود باقی مانده و تصمیم قضات در محاسبه امتیازات در نظر گرفته نمی شود .

6. چند ست در بازی وجود خواهد داشت؟

ستهایی که در این بازی حضور دارند، در نظر گرفته می شوند. اگر یک بازی متوقف شد و از سر گرفته نشد، بازپرداخت با نرخ برای این موقعیت انجام می شود.

7. یک هندیکاپ در ستها

8. امتیاز دقیق در ستها

9. برنده این مسابقات

اگر بیش از یک تیم به عنوان برنده مسابقات شناخته شود، ضریب امتیازات این تیمها بر اساس تعداد برندگان تقسیم می شوند.

10. مجموع بازی زوج / فرد

11. مجموع از ستها زوج / فرد

12. در این نوع ورزش، نتایج دیگر می تواند جدا از آنچه که در بالا ذکر شد ارائه شود.

بیسبال

الف. اگر دو بازی از تیمهای یکسان در یک روز انجام شوند، و بوکمیکر تنها برای یک بازی ارائه شده باشد، نتیجه شرطبندی باید بر اولین (زمان شروع) آنها ثبت شود.

 ب. در موارد انتقال یا لغو مسابقه، اگر مسابقه با تأخیر بیش از 30 ساعت از سر گرفته نشود شروط مربوط به رویداد باید با ضریب (1) مسترد شوند.

ج. اگر مسابقه بیش از 30 ساعت تعلیق شده باشد، محاسبه برای همه شروط  با ضریب 1 انجام می شود. در صورتی که مسابقه درعرض 30 ساعت به پایان برسد شرط به قوه خود باقی می ماند.

در صورتیکه به غیراین ذکر شده باشد، تمام شروط  پذیرفته شده با توجه به نتایج وب سایت های رسمی و محاسبه دوره های اضافه انجام می شوند. اگر امکان دارد که مسابقه با تساوی به پایان برسد، تمام شروط در صورت عدم وجود شرط تساوی مسترد می شوند

الف. اگر بازی قبل از اتمام زمان رسمی مختل شود، نتیجه پس از پنج (5) دوره هندیکاپ (4/1 دوره اگر تیم میزبان پیشرو می باشد) به عنوان نتیجه رسمی درنظر گرفته می شود. برنده تیمی است که رانهای بیشتری بعد از آخرین دوره کامل انجام داده باشد (مگر اینکه بازی در نیمه اول مختل شده و تیم خانگی پیشرو باشد).

اگر مسابقه قبل ازاتمام زمان درج شده دراین پاراگراف مختل شود، تمام شروط، بجزآنهایی که نتیجه شان به وضوح در زمان توقف مسابقه تعیین شده باشد، استرداد صورت می شوند.

به جز موارد دیگر، این قوانین در مورد تمام شروط اعمال می شوند.

استثناها عبارتند از:

“شرط بندی زنده”

یک مسابقه باید بطور کامل بازی شود تا شروط محاسبه شوند. اگر یک بازی متوقف شود، تمام شروط این بازی، به جز آنهایی که در زمان توقف بازی نتایج آنها به وضوح مشخص شده اند، باطل می شود.

بیشتر / کمتر، رانهای بیشتر / کمتر + استرایکها + خطا ها، هندیکاپ

شروط بر اساس امتیازات رسمی پس از 9 دوره محاسبه می شوند (8 ½ دوره، اگر تیم خانگی پیشرو باشد).

اگر دورهای اضافی برای تکمیل بازی مورد نیاز است، شروط بر اساس نتیجه نهایی امتیازات رسمی محاسبه می شوند. اگر بازی بیش موعد مقرر به اتمام برسد، تمام شروط باطل می شوند.

بازی “میزبان – مهمان” (دور از خانه)

مسابقات یک روز بازی و تنها مسابقات مشخص شده در جدول فعلی در بازی شرکت دارند. اگرحداقل در یکی از مسابقات 8.5-9 دوره بازی نشود، شروط برای موقعیت مشخص شده باید مسترد شوند. محاسبه شروط با مجموع امتیازاتی که توسط میزبانان در برابر امتیازات بدست آمده توسط مهمانان به دست می آید (استرداد شروط در صورت تساوی) تعریف می شود.

موارد زیر برای شرط بندی در بیس بال در دسترس هستند:

1.برنده

در اینجا شما پیش بینی نتیجه مسابقه را انجام می دهید. نرخها با در نظر گرفتن وقت اضافه محاسبه می شوند.

2. بیشتر / کمتر

اگر در نتیجه مسابقه تعداد کل امتیازات بدست آمده برابر با مجموع شروط باشد، شروط مسترد می شوند. برای فرد در مجموع یک تیم یا یک بازیکن نیز، نتایج به همین منوال محاسبه می شوند. شروط با توجه به دوره های اضافی محاسبه می شوند.

3. هندیکاپ

اگر هندیکاپ فقط 2 گزینه (تنها هندیکاپ 1 یا هندیکاپ 2، بدون گزینه تساوی) داشته باشد، در صورت تساوی با توجه به هندیکاپ ، استرداد صورت می گیرد.شروط بر اساس امتیازات رسمی پس از 9 دوره شمارش (8 ½ دوره اگر تیم خانگی پیشرو باشد) محاسبه می شوند. اگر برای تکمیل بازی نیازبه دوره اضافه باشد، شرطبندی بر اساس امتیازات رسمی نهایی محاسبه می شود. اگر بازی با  پیشرفت گسترده  یکی از تیم ها به پایان برسد، تمام شرطبندی ها در آن موقعیت باید به قوه خود باقی بمانند.در صورت تساوی، استرداد با توجه به هندیکاپ (صرف نظر از دوره ای که مسابقه برای شرط بندی ارائه می شود) انجام می شود.

4. امتیازات بیشتر / کمتر

برای تعیین اینکه آیا امتیازاتی که توسط این تیم به دست آمده است، بیشتر یا کمتر از پارامترهای مشخص شده می باشند یا خیر پیشنهاد می شود. اگر در نتیجه بازی تعداد امتیازات برابر با مجموع امتیازات باشد، شروط مسترد می شوند. شروط بر اساس امتیاز رسمی پس از 9 نوبت محاسبه می شوند (8/1 دور بازی اگر تیم خانگی جلو باشد). اگر برای تکمیل بازی، نیاز به دورهای اضافی باشد، شرط بندی بر اساس امتیازات رسمی نهایی محاسبه می شوند. اگر بازی بیش از موعد مقرر به اتمام برسد، تمام شروط باطل می شوند.

5.رانهای بیشتر / کمتر + استرایکها / بامپها / + اشتباهات

برای تعیین اینکه آیا رانها، بامپها و اشتباهات انجام شده توسط اعضای هر دو تیم ، بیشتر یا کمتر از پارامتر مشخص شده است پیشنهاد می شود. اگر در نتیجه یک مسابقه، تعداد کل رانها + استرایکها + اشتباهات برابر با مجموع شروط باشد، استرداد انجام می شود.

محاسبه بر اساس سوابق رسمی دستگاه های نظارتی و فدراسیون های مسابقات مربوطه انجام می شود.

شروط بر اساس امتیازات رسمی پس از 9 نوبت شمارش می شوند (8/1 بازی اگر تیم خانگی پیشرو باشد). اگر دوره های اضافی برای تکمیل بازی مورد نیاز باشد، شرط بندی بر اساس امتیازات رسمی نهایی محاسبه می شود. اگر بازی بیش موعد مقرر به اتمام برسد، تمام شرطها باطل می شوند.

6. آیا مجموع اعداد + استرایکها / بامپها / + اشتباهات تساوی و ضرایب فرد است یا زوج؟

برای تعیین اینکه آیا مجموع رانها، بامپها و اشتباهات انجام شده توسط اعضای هر دو تیم در مسابقه، زوج یا فرد است، پیشنهاد می شود.محاسبه بر اساس سوابق رسمی دستگاه های نظارتی و فدراسیون های مسابقات مربوطه است.

شروط پس از 9 نوبت بر اساس امتیاز رسمی محاسبه می شوند (8 دوره اگر تیم خانگی پیش رو باشد). اگر برای تکمیل بازی نیاز به دوره اضافه باشد، شرطبندی بر اساس امتیاز رسمی نهایی محاسبه می شود. اگر بازی زودتر به اتمام برسد، تمام شرطها باطل خواهند شد.

اگر نتیجه “0” باشد، تمام شرطها به عنوان “برابر” محاسبه می شوند.

7. مجموع / ضریب

شروط بر اساس امتیازات رسمی پس از 9 نوبت (8 ½ نوبت اگر تیم خانگی پیشرو باشد) محاسبه می شوند. اگر برای تکمیل بازی نیازی به دوره های اضافه باشد، شرط بندی بر اساس امتیاز رسمی نهایی محاسبه می شود. اگر بازی زودتر به اتمام برسد، تمام شرطها باطل خواهند شد.

اگر نتیجه “0-0” باشد، تمام شرطهای این موقعیت به عنوان “برابر” محاسبه می شوند.

8. کدام تیم اولین ران را انجام می دهد؟

اگر نتیجه “0-0” باشد، تمام شرطبندی ها در چنین موقعیتی باید مسترد شوند.

9. کدام تیم آخرین ران را انجام می دهد؟

اگر نتیجه “0-0” باشد، تمام شرطبندی ها در چنین موقعیتی باید مسترد شوند.

10. کدام یک از تیم ها ران بعدی را انجام می دهند؟

اگر مسابقه اجرا نشد (از جمله اگر یک مسابقه مختل شد)، شروط برای این موقعیت باید مسترد شوند. در صورتی که مسابقه پس از اجرای بعدی متوقف شد، همه شرطبندی ها در قدرت خود باقی می مانند.

11. دور 1: بیشتر / کمتر از 0.5

برای محاسبه شروط اولین دوره مسابقه ، بازی باید تکمیل شود.

12. نتیجه  دوره1

برای محاسبه شروط، اولین نوبت بازی باید به طور کامل بازی شود.

13. نوع اولین ران خانگی در مسابقه

برای تعیین نوع اولین ران خانگی در مسابقات پیشنهاد شده است تا مشخص شود آیا امتیاز انفرادی (1 امتیاز)، 2 امتیاز، 3 امتیاز یا گرند اسلم (4 امتیاز) خواهد بود و یا اینکه در بازی اصلأ ران خانگی وجود نخواهد داشت.  همه شروط بر اساس امتیاز رسمی پس از 9 نوبت محاسبه می شوند (8 ½ نوبت اگر تیم خانگی پیشرو باشد). اگر دوره های اضافه برای تکمیل بازی مورد نیاز باشد، شرط بندی بر اساس امتیاز رسمی نهایی محاسبه می شود. اگر بازی زودتر به اتمام برسد، تمام شروط باطل خواهند شد.

14. چه زمانی رانهای بیشتری انجام می شوند؟

لازم است تعیین شود که در کدام دوره مسابقه، رانهای بیشتری انجام میشود: در اولین دوره 4/5 (شامل 5 دوره برتر) یا در 5 نوبت دوم (پس از 5 دوره برتر (از پایین 5 دوره شامل پایان بازی))، یا تساوی خواهد بود. در صورت وجود دوره اضافه، نتایج 5 دوره شامل دورهای اضافه نیز می شوند.

15. آیا تیمی که اولین بازی را انجام می دهد، برنده مسابقه خواهد شد؟

نتایج زیرامکانپذیرهستند:

“بله” – اگر تیمی که اولین ران را انجام داد، برنده مسابقه شود شروط بر این نتیجه برنده می باشند.

“نه” – اگر تیمی که اولین ران را انجام داد و بازی را باخت ، شرط بر این نتیجه برنده می باشد.

اگر مسابقه به تساوی برسد، تمام شرطبندی ها در آن موقعیت مسترد می شوند.

اگر مسابقه به تساوی برسد، تمام شرطبندی ها در آن موقعیت مسترد می شوند.

اگر مسابقه قبل از اتمام زمان رسمی بازی به پایان برسد، نتیجه پس از پنج (5) دوره بازی شده (4/1 دوره اگر تیم میزبان پیشروباشد) به عنوان نتیجه رسمی در نظر گرفته می شود. تیمی برنده است که پس از آخرین دوره کامل  دارای بیشترین رانها باشد (مگر اینکه در نیمه اول دوره بازی مختل شده و تیم خانگی جلو باشد. در چنین مواردی برنده تیم خانگی است.)

16.نتیجه اولین پاس برتراز دور بعدی: یک توپ یا هر نتیجه دیگر؟

لازم است تعیین شود که آیا نتیجه اولین پاس توپ ، استرایک، ران، ران خانه، خطا و غیره می باشد (یعنی نتیجه در بخش نتایج به صورت”هر نتیجه دیگر” درج می شود.)

17. کدام تیم اولین تیمی خواهد بود که  3 ران انجام می دهد؟

شروط بر اساس امتیاز رسمی پس از 9 نوبت شمارش می شوند (8 ½ نوبت اگر بازی تیم خانگی پیش رو باشد). برای تکمیل بازی اگر بازی های اضافی لازم باشند، امتیازات بر اساس امتیاز رسمی نهایی محاسبه می شوند. اگر بازی قبلأ به اتمام رسیده باشد، تمام شروط باطل خواهند شد. استثناء: اگر تا لحظه توقف مسابقه یکی از تیم ها سه ران انجام داده باشد.

18. بازی ” دور از خانه “

مسابقات یک روزه در این بازی شرکت می کنند. اگر حداقل در یکی از مسابقات 8.5-9 دورهای شروط بازی نشوند، استرداد انجام می شود. محاسبه شروط به صورت مجموع امتیازاتی که توسط میزبان به دست می آید در برابر امتیازات مهمانان تعریف می شود: در صورت تساوی، استرداد شروط بر برنده انجام می شود.

19. قهرمان دسته

اگرزمان فصل بازی به هر دلیلی کوتاه شده باشد، تمام شرطبندیها بر اساس نظر هیئت تصمیم گیرنده در مورد اینکه کدام تیم به قهرمانی دسته برسد خواهد بود.

20. در این نوع از ورزش، نتایج دیگری جدا از آنچه که در بالا ذکر شد می تواند ارائه شود.

هندیکاپها و مجموع در مسابقه تنیس ذکر می شوند.

شرط” امتیازبر ستها” ارائه شده است. ستونهای مربوطه: 2: 0، 2: 1، و غیره

در صورت تغییر در فرمت بازی (تعداد و امتیازات ستها)، ضرایب برد در شرط بندی برای همه نتایج رویداد ها ذکر شده است با ضریب “1” محاسبه می شوند.

اطلاعات در مورد پوشش زمین تنیس دارای خاصیت اطلاع رسانی می باشند. در صورت تغییر پوشش، تمام شرط ها معتبر باقی می مانند.

الف) اگر یکی از شرکت کنندگان اعلام شده، با بازیکن دیگری قبل از شروع بازی جایگزین شود، شروط رویداد باید (به جز مسابقات تیم) مسترد شوند. زمانی که یک یا چند تعویض در مسابقات تیم به هر دلیلی انجام گیرد همه شروط معتبر باقی می مانند. در مسابقات جفت، اگر ترکیب جفت ذکر شده است، در صورت جایگزینی یکی از بازیکنان، برنده با ضریب “1” محاسبه می شود. اگر ترکیب ذکر نشده است، شرط معتبر باقی می ماند.

ب) هنگامی که بازیکن بازنشسته است و یا رد صلاحیت به هر دلیلی، شرط سپس در حال حاضر raffled و انجام معتبر باقی می ماند. تمام شرط های دیگر باید برگردانده شود، حتی اگر نتایج مشهود است.

1. نتایج بازی ها، ستها و بازی های تنیس

2. هندیکاپهای بازی ها، ستها و بازی های تنیس

3. مجموع بازی ها، ستها و بازی های تنیس

4. امتیازات صحیح بازی ها، ستها و بازی های تنیس

5.رویدادهای دیگر

ج) شروط در موارد زیر معتبر باقی می مانند:

تغییر چمن تنیس

تغییر محل برگزاری

تعویض زمین تنیس در فضای باز با سالن تنیس فضای بسته

د) با در نظر گرفتن مشارکت اجباری در این مسابقات، شروط توصیه شده برای برنده مسابقه پذیرفته شده اند. اگر بازیکن ازشرکت در این مسابقات قبل از شروع بازی خودداری کند، همه شروط توصیه شده برای برد باید مسترد شوند.

ه) اگر مسابقه تنیس معلق شود، یا در همان روز به پایان نرسد، تا زمانی که بازی تمام شود و یا یکی از بازیکنان قادر به ادامه بازی نباشد، تا زمان پایان مسابقاتی که این بازی در حال برگزاری است شروط معتبر باقی می مانند.

پیش بینی ورزشی یاس بت

تنیس روی میز

الف) هنگامی که بازیکن قادر به ادامه بازی نباشد و یا به هر دلیلی رد صلاحیت  شود ، شروطی که از قبل قبول شده معتبر باقی می مانند. همه شروط دیگر باید مسترد شوند، حتی اگر نتایج مشهود باشند.

ب) در صورتیکه یکی از بازیکنندگانی که نامش قبلأ اعلام شده است با بازیکن دیگر قبل از شروع مسابقه جایگزین شود، شروط در چنین رویدادی قابل استرداد می باشد.

ج) در صورت انتقال مسابقه و یا زمانیکه بازی مختل شود، همه شروط به جزآنهایی که نتایجشان در زمان توقف تعیین شده اند استرداد می شوند(در مورد مسابقات مختل شده ویا در صورتیکه هر یک از بازیکنان قادر به ادامه بازی نباشند ). اگر بازی به دلیل مصدومیت و یا رد صلاحیت بازیکن به دور بعدی منتقل شده است، شروط گذشته معتبر باقی می مانند.

د) روش های زیر برای شرط بندی در تنیس روی میز پذیرفته می شوند:

1.برنده مسابقه

در اینجا شما برنده مسابقه را پیش بینی می کنید.

2. برنده ست

در اینجا شما پیش بینی برنده این ست را خواهید کرد. اگر این ست مختل شود، همه شروط در این موقعیت مسترد می شوند.

3. چه کسی برنده دور بعدی می شود؟

در صورتیکه دور بعدی در بازی انجام نشود، همه شروط در آن موقعیت قابل استرداد می باشد.

4. مجموع امتیازات

در اینجا شما امتیازات بازی را پیش بینی می کنید که آیا بیشتر یا کمتر از پارامتر مشخص شده خواهد بود. اگر به عنوان نتیجه بازی تعداد امتیازات بازی با مجموع شروط برابر باشد، شروط با ضریب 1 استرداد می شوند.

5. هندیکاپ (امتیاز)

در صورت تساوی، با در نظر گرفتن هندیکاپ، استرداد با ضریب  1صورت می گیرد. در این مورد امتیازات بدست آمده در بازی، به استثنای امتیازات مستقل محاسبه می شوند.

6. چه کسی به اولین امتیازات با تعداد مشخص در این بازی دست خواهد یافت؟

اگر این بازی مختل شود همه شروط در موقعیت مورد نظر با ضریب 1 مسترد می شوند.

7. در این نوع از ورزش، نتایج دیگری جدا از آنچه که در بالا ذکر شد می تواند ارائه شود.

ویژگی کش اوت

کش اوت چیست؟

گزینه کش اوت، یک امکان بسیار جالب و منحصر به فرد برای مدیریت بیشتر شما روی شرط هایتان است و به شما این امکان را می دهد تا قبل از اتمام رویداد دریافت نقدی از شرطی که قرار داده اید داشته باشید،حتی اگر شرط شما در نهایت از دست برود و بازنده شوید! شما می توانید شرط تان را به طور کامل یا قسمتی از آن را کش اوت کنید. هر زمانی که بخواهید می توانید شرط تان را کش اوت کنید و  برد خود را قبل از مشخص شدن نتیجه نهایی دریافت کنید . اگر کش اوت را انتخاب کنید مبلغ پیشنهاد شده پرداخت خواهد شد و نتیجه نهایی مربوط به شرط شما هیچ تاثیری بر مبلغ بازگشت داده شده به حساب شما نخواهد داشت.

مبلغ پیشنهادی بستگی به عملکرد انتخاب (ها) شما دارد و می تواند بالاتر یا پایینتر از مبلغ اولیه شما باشد و این اختیار را به شما میدهد تا سود خود را تضمین کنید و یا ضرر را به حداقل برسانید.

کش اوت چه زمانی موجود است؟

کش اوت روی رویدادهای انتخاب شده , جدول زمانبندی بازیها و مارکت ها در پیش از بازی و زنده , برای شرط های تکی و چندتایی برای ورزش های مختلفی از جمله فوتبال، تنیس و بسکتبال، موجود است. شما زمانی که شرط می بندید می توانید علامت مخصوص کش اوت ($) را در مارکت ببینید. اگر ($) نمایش داده نشود، به این معناست که کش اوت برای آن ورزش یا مارکت موجود نیست. اگر بخواهید کش اوت کنید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که، روی دکمه ($) یا “کش اوت”  که دربخش شرط باز شما یا بخش جزئیات تاریخچه شرط شما قرار دارد کلیک کنید.

جایی که کش اوت پیش از رویداد موجود باشد و رویداد زنده را پوشش ندهیم  پس در این صورت زمانیکه که رویداد شروع شود کش اوت دیگر موجود نخواهد بود.

شما همچنین می توانید ازطریق موبایل یا تبلت خود کش اوت کنید – کافی است قسمت “شرط های باز” یا “تاریخچه شرط” را در قسمت “تاریخچه” حساب خود انتخاب کنید و تب ” کش اوت” را انتخاب کنید تا شرط های قابل انتخاب نشان داده شود. پس از آن شما می توانید با دکمه کش اوت زیر انتخاب خود تصمیتان برای تسویه زودتر شرط را تایید کنید

کش اوت جزئی

اگر تمایل دارید قسمتی از شرط خود را کش اوت کنید، کافی است در پنجره  کش اوت مبلغ سهام اولیه خود را به مبلغی که میخواهید کش اوت کنید تغییر دهید. پس از انتخاب مبلغ صحیح، بر روی “کش اوت” کلیک کنید. باقیمانده سهام شما با توجه به نتیجه نهایی مربوط به شرط شما تسویه خواهد شد

شرایط و ضوابط

ویژگی کش اوت در ورزش ها، رویدادها، جدول زمانبندی بازیها و مارکت های انتخاب شده در هر دو نوع پیش از بازی و زنده، برای شرط های تکی و چندتایی، برای انواع ورزش ها از جمله فوتبال، تنیس و بسکتبال موجود است.

تاخیر زمانی در پذیرش درخواست کش اوت یا کش اوت جزیی وجود دارد. در صورتیکه قیمت تغییر کند یا یک مارکت به حالت تعلیق در بیاید، ممکن است درخواست موفقیت آمیز نباشد.

اگر درخواست کش اوت یا کش اوت جزیی موفقیت آمیز باشد، نشان داده می شود و شرط بلافاصله پس از آن پرداخت خواهد شد، مگر اینکه شرط ها کش اوت جزیی شده باشند. نتیجه نهایی واقعی مارکت مربوطه هیچ تاثیری بر مبلغ کش اوت یا کش اوت جزیی نخواهد داشت.

مبلغ کش اوت  یا کش اوت جزیی که پیشنهاد و ارائه می شود، کل مبلغی است که در صورت موفقیت به حساب شما بازگردانده می شود.

بعضی از پشنهادات yas.bet در صورتی که از ویژگی Cash Out استفاده شده باشد اجرا نخواهد شد.برای هر پیشنهاد و جزییات  شرایط و ضوابط را ببینید.

کش اوت یا کش اوت جزیی برای کلیه ی شرط های رایگان ناموجود است

شرط های قرار داده شده ای که از ویژگی کش اوت استفاده کرده اند به عنوان عملکرد و گردش های مورد نیازو خواسته شده شروط حساب نمیشود.

yas.bet   تضمین نمیکند که ویژگی کش اوت در انتخاب شرط شما موجود باشد. جایی که کش اوت برای پیش رویداد موجود است و رویداد زنده را پوشش نمیدهیم بنابراین کش اوت از زمان شروع رویداد دیگر موجود نخواهد بود.

اگر ویژگی کش اوت به دلائل فنی موجود نباشد yas.bet مسول نخواهد بود ودر چنین شرایطی شرط ها همانطوری که در ابتدا قرار داشته اند باقی می مانند.

حق پذیرش یا رد کردن هر شرط بندی برای هر نوع ورزش، رقابت، مارکت یا هر نوعی از شرط که شامل ویژگی کش اوت می باشد، برای yas.bet محفوظ است.

حق تغییر، تعلیق و یا حذف ویژگی کش اوت در هر زمان برای هر رویدادی , هر جدول زمان بندی بازی و هر مارکتی برای yas.bet محفوظ است. هر شرطی که روی چنین رویدادها, یا مارکت هایی قرار داده شده باشد همانطوری که در ابتدا قرار داشته اند باقی می مانند.

اگر شرط یا یک مارکت به اشتباه قرار داده شده باشد حق  برگرداندن پرداختی کش اوت با کش اوت جزیی برای yas.bet محفوظ است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *